Polityka prywatności

 

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne dlatego jako Podgórski Group zapewniamy, że Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci są bezpieczne i poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji na temat
przechowywanych przez nas danych osobowych.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku art.13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, że będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych
osobowych Państwa dzieci.

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Paweł Podgórski prowadzący działalność gospodarczą jako Podgórski Group z siedzibą w Warszawie (01-497) Warszawa przy ul. Hery 11 lok 35

2. Inspektorem Ochrony Państwa danych osobowy (IODO) jest Grzegorz Szajerka – Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych   iod@akademiamusicalowa.pl

3. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci otrzymaliśmy od Państwa podczas zawierania umów pomiędzy Państwem, a Podgórski Group.

4. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane w celu:

1. a)  umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży, obsługi reklamacji, wysyłek, płatności,
zakładania i zarządzania Państwa kontem, rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. b)  prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych w sposób, na który wyraziliście Państwo zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3. c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów
podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. d)  prowadzenia działań analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności
gospodarczej;
5. e)  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:

1. a)  spedytorom, firmom kurierskim, przewoźnikom;
2. b)  firmom z branży IT zajmującym się obsługa systemów informatycznych, obsługa naszych serwerów, komputerów i poczty
elektronicznej;
3. c)  firmom zajmującym się nasza stroną internetową;
4. d)  firmie zajmującej się zakładką Strefa Rodzica/Ucznia
5. e)  podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi z zakresu księgowości, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi
prawne, analityczne, marketingowe;
6. f)  pracownikom firmy Podgórski Group;

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
1. a)  w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
2. b)  w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umów sprzedaży – przez okres konieczny do wykonania wszystkich
obowiązków wynikających z umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • w celach statystycznych i archiwizacyjnych;
  • maksymalnie przez okres 10 6 lat od dnia zakończenia umowy.

8. W każdej chwili macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ewentualne wycofanie zgody prosimy o przesyłanie w formie pisemnej na adres: Paweł Podgórski prowadzący działalność gospodarczą jako Podgórski Group z siedzibą w Warszawie (01-497) Warszawa przy ul. Hery 11 lok 35 lub w formie
elektronicznej na adres: iod@akademiamusicalowa.pl

9. W każdej chwili macie Państwo prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, że przechowywanie Państwa danych osobowych lub danych osobowych Państwa dzieci narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27-go kwietnia 2016;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

1. a)  zawierania umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w umowie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w
takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.
2. b)  Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże
obowiązków.